Voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van:

De VerkeersAcademie v.o.f
Newtonbaan 2
3439 NK Nieuwegein
Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden Nederland: 300198571

Artikel 1: Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door De VerkeersAcademie gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding..
2. De overeenkomst kan tevens tot stand komen aan de hand van een door de wederpartij ondertekend aanmeldingsformulier of via het invullen van de inschrijfpagina van de website.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van De VerkeersAcademie zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft De VerkeersAcademie het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht De VerkeersAcademie niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3. Afbeeldingen, omschrijvingen en informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van De VerkeersAcademie zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De VerkeersAcademie het recht (onderdelen van) de overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Een en ander ter beoordeling van De VerkeersAcademie.

Artikel 4: Verplichtingen van de deelnemer
1. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bescheiden tijdig op de door De VerkeersAcademie gewenste wijze aan De VerkeersAcademie ter beschikking stelt;
b. hij De VerkeersAcademie voor aanvang van de opleiding schriftelijk informeert over fysieke en/of geestelijke beperkingen, klachten en verslavingen die aan het behalen van het rijvaardigheidsbewijs c.q. het diploma in de weg zouden kunnen staan dan wel het behalen zouden kunnen bemoeilijken;
c. hij alle in het kader van de opleiding aan De VerkeersAcademie verschuldigde bedragen tijdig voldoet;
d. hij zich onthoudt van direct contact met danwel directe aanmelding bij het exameninstituut, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De deelnemer vrijwaart De VerkeersAcademie voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de bescheiden.

Artikel 5: Verplichtingen van De VerkeersAcademie
1. De VerkeersAcademie is verplicht er voor zorg te dragen dat:
a. het onderricht wordt gegeven door docenten die voldoen aan de bepalingen in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen, indien en voor zover dit wettelijk vereist is;
b. een docent via e-mail bereikbaar is voor het beantwoorden van vragen;
c. de aanvraag voor het examen onder overlegging van de benodigde bescheiden en onder voldoening van de daarvoor verschuldigde bedragen bij de bevoegde instantie is ingediend binnen twee weken nadat aan de deelnemer is kenbaar gemaakt dat het examen zal worden aangevraagd op voorwaarde dat de deelnemer alle tot dan toe verschuldigde bedragen inclusief examengeld aan de VerkeersAcademie heeft voldaan en hij de benodigde bescheiden aan de VerkeersAcademie heeft overlegd;
d. zij zich op verzoek van en tegen betaling door de deelnemer ervoor inspant om in het kader van de opleiding een stageplaats te vinden;
e. het lesmateriaal tot 12 maanden na het verlenen van de toegang tot de leerstof beschikbaar blijft voor de cursist. In geval van technische storingen doet De VerkeersAcademie alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om de overlast voor haar studenten te voorkomen.

Artikel 6: Rechten van De VerkeersAcademie
1. De VerkeersAcademie behoudt zich het recht voor afwijzend op aanmeldingen te beslissen, bijvoorbeeld indien het aantal aanmeldingen of de houding van de deelnemer voor een opleiding daartoe aanleiding geeft.
2. Indien er te weinig deelnemers voor de opleiding zijn, behoudt De VerkeersAcademie zich het recht voor om de opleiding te annuleren. Indien de opleiding wordt geannuleerd, wordt daarvan schriftelijk mededeling aan de deelnemer gedaan. De VerkeersAcademie biedt een alternatief aan de deelnemer.
3. De VerkeersAcademie behoudt zich het recht voor om de deelnemer de toegang tot de opleiding en leerstof te weigeren indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn zijn betaald. Eventuele schade als gevolg van het gedeeltelijk mislopen van de opleiding komt voor rekening en risico van de deelnemer.
4. De VerkeersAcademie behoudt zich het recht voor om aanmeldingen niet te aanvaarden indien door deelnemer niet aan de toelatingseisen voor deelname aan de desbetreffende opleiding wordt voldaan.
5. De VerkeersAcademie behoudt zich het recht voor, van de in het programma vermelde opleidingslocaties en data af te wijken indien het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft.
6. De VerkeersAcademie behoudt zich het recht voor, om in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
7. De VerkeersAcademie behoudt zich het recht voor de deelnemer van verdere deelname aan een opleiding uit te sluiten, wanneer het gedrag van de deelnemer daartoe aanleiding geeft c.q. daartoe anderszins aanleiding bestaat. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden en laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.
8. De VerkeersAcademie behoudt zich het recht voor de deelnemer van verdere deelname aan een opleiding uit te sluiten danwel een schadeloosstelling te eisen, wanneer hij examens zonder tussenkomst van De VerkeersAcademie heeft aangevraagd.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie
1. De VerkeersAcademie verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij en/of deelnemer heeft verkregen en waarvan de wederpartij en/of deelnemer heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan zij weet dan wel
redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. De VerkeersAcademie zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. De VerkeersAcademie is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden – al dan niet door hackers – , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van De VerkeersAcademie of haar leidinggevend personeel op directieniveau.

Artikel 8: Klachten en klachtbehandeling
1. Klachten over (een onderdeel van) een opleiding, die zich voordoen gedurende de opleidingsperiode, dienen schriftelijk door de wederpartij c.q. de deelnemer binnen 48 uur nadat de klachten zijn ontstaan aan De VerkeersAcademie gemeld te worden. Klachten over een (onderdeel van een) opleiding, die zich voordoen na afloop van de opleidingsperiode, dienen door de wederpartij c.q. deelnemer binnen 14 dagen na afloop van de opleiding schriftelijk aan De VerkeersAcademie te worden gemeld.
2. De VerkeersAcademie dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
4. Lid 3 van dit artikel geldt niet voor de consument.
5. Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Buiten de door De VerkeersAcademie gegarandeerde kwaliteitseisen aanvaardt De VerkeersAcademie geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is De VerkeersAcademie slechts aansprakelijk voor directe schade of zuivere vermogensschade. Iedere aansprakelijkheid van De VerkeersAcademie voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien De VerkeersAcademie aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van De VerkeersAcademie te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van De VerkeersAcademie niet uitkeert of de schade niet onder een door De VerkeersAcademie gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van De VerkeersAcademie beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. diensten.
5. De wederpartij dient De VerkeersAcademie uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. De door De VerkeersAcademie ontwikkelde en/of samengestelde opleidingsmaterialen zijn op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. Evenwel kan De VerkeersAcademie de juistheid en volledigheid ervan niet garanderen.
8. De VerkeersAcademie is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt doordat:
a. voormelde schade is ontstaan door handelen in strijd met instructies, gebruiksaanwijzingen en/of adviezen van De VerkeersAcademie met betrekking tot het opleidingsmateriaal en/of de door De VerkeersAcademie ter beschikking gestelde (digitale) faciliteiten etc.;
b. de deelnemer gehandeld heeft in strijd met zijn verplichtingen als opgenomen in artikel 4;
c. de deelnemer zijn opleiding niet kan afronden als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een stageplaats;
d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij en/of deelnemer onvoldoende of onjuiste informatie aan De VerkeersAcademie heeft (hebben) verstrekt.
9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 8 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart De VerkeersAcademie uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

Artikel 10: Vrijwaring
1. De VerkeersAcademie vrijwaart de deelnemer voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aanrijdingen e.d. tijdens het rijonderricht alsmede tijdens het examen, tenzij:
a. sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer;
b. sprake is van gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
2. Indien de deelnemer nalaat informatie die in het kader van de opleiding relevant is, aan De VerkeersAcademie te verstrekken, danwel onjuiste of onvolledige informatie aan De VerkeersAcademie verstrekt, vrijwaart de deelnemer De VerkeersAcademie volledig voor aanspraken van derden en zal De VerkeersAcademie ten aanzien van opgelegde boetes en andere hieruit voortvloeiende financiële consequenties recht van regres hebben op de deelnemer.

Artikel 11: Betaling
1. Partijen kunnen overeenkomen dat de betaling in termijnen geschiedt.
2. Tenzij vooruitbetaling is overeengekomen, worden betalingen automatisch bij de wederpartij geïncasseerd of dienen betalingen binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald of indien het verschuldigde bedrag niet incasseerbaar blijkt, is de wederpartij aan De VerkeersAcademie een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door De VerkeersAcademie betaling alsnog uitblijft, is De VerkeersAcademie bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is De VerkeersAcademie gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied. Alsdan heeft De VerkeersAcademie tevens het recht de deelnemer de toegang tot de opleiding te weigeren alsmede de toegankelijkheid van de door De VerkeersAcademie ter beschikking gestelde digitale faciliteiten te blokkeren. Voornoemd opschortingrecht heeft De VerkeersAcademie eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door De VerkeersAcademie ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling
uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van De VerkeersAcademie te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op De VerkeersAcademie. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b.Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 12: Annulering, opzegging
1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan De VerkeersAcademie een door De VerkeersAcademie nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd.
2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk per aangetekend schrijven. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt annulering alsdan plaats met inachtneming van het volgende:
a. bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de opleiding is 25% van het cursusgeld verschuldigd, met een maximum van € 399,=;
b. bij annulering vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de opleiding is de wederpartij 50% van het cursusgeld verschuldigd, met een maximum van € 798,=;
c. bij annulering vanaf 7 dagen tot 1 dag voor aanvang van de opleiding is de wederpartij het volledige cursusgeld verschuldigd, met een maximum van € 1197,=.
3. Indien met de wederpartij een prijs is overeengekomen voor een groep deelnemers blijft de overeengekomen prijs gehandhaafd ook bij annulering van niet alle deelnemers. Indien de annulering geldt voor alle deelnemers, gelden de in lid 2 vermelde percentages van de vaste totaalprijs.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst na aanvang van de uitvoering opzegt, is hij aan De VerkeersAcademie twee maanden opzegtermijn ad € 399,= per maand verschuldigd.
5. Ingeval de deelnemer wegens omstandigheden in zijn risicosfeer niet in staat is de opleiding te vervolgen c.q. met succes af te ronden, heeft hij het recht om binnen een jaar na aanvang van de opleiding, zijn opleiding te vervolgen c.q. opnieuw in de opleiding in te stromen. Tot een jaar na aanvang zijn hieraan geen extra kosten voor de deelnemer verbonden.
6. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en zal De VerkeersAcademie vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
7. Indien de deelnemer op een geplande afspraak niet verschijnt is De VerkeersAcademie in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij c.q. deelnemer in reke-ning te brengen.
8. Indien de datum, plaats of tijdstip van het examen op verzoek van de deelnemer moet worden gewijzigd, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten waaronder ondermeer begrepen de administratiekosten, voor rekening van de wederpartij c.q. deelnemer.
9. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals – doch niet uitsluitend – onvoldoende dan wel teveel aanmeldingen, weersomstandigheden of ziekte van een docent, is De VerkeersAcademie gerechtigd een opleiding te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade of kosten aan de zijde van de wederpartij. De VerkeersAcademie biedt binnen 14 dagen een alternatief aan. Eventueel door de wederpartij (vooruit)betaalde gelden zullen alsdan door De VerkeersAcademie aan de wederpartij niet gerestitueerd worden.

Artikel 13: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen De VerkeersAcademie en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar De VerkeersAcademie is gevestigd, zij het dat De VerkeersAcademie altijd de be-voegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan De VerkeersAcademie. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat De VerkeersAcademie schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
Datum: 4 februari 2014