Klachtenprocedure

Artikel 1: Definities

 1. De VerkeersAcademie, gevestigd te Nieuwegein;
 2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training a of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
 3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij De VerkeersAcademie of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
 4. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
 5. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van De VerkeersAcademie.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 1. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 7 dagen.
 2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 3. Binnen ten hoogste twee weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Artikel 4: Uitspraak

 1. Binnen vier weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. Mocht er meer tijd nodig zijn dan krijgt klager binnen de vier weken een nieuwe termijn te horen. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl. Bedrijven en organisaties richten hun klacht aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving van de NRTO. De uitspraken van deze commissies zijn bindend voor beide partijen.

Artikel 5: Bewaartermijn

 1. Elke klacht wordt 12 maanden in bewaring gehouden.