Geschillencommissie

Werkwijze Geschillencommissie

  • Er kan zowel door de afnemer als door het lid van de NRTO een beroep op de Geschillencommissie worden gedaan.
  • De uitspraak van de Geschillencommissie is voor leden van de NRTO bindend.
  • Er is pas sprake van een geschil als er geen acceptabele oplossing bereikt is na het doorlopen van de interne klachtenprocedure. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de Geschillencommissie moet de afnemer schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de afnemer vervolgens vermeldt een beroep te doen op de Geschillencommissie is er sprake van een formeel geschil.
  • Leden van de NRTO dienen de mogelijkheid tot benutting van de Geschillencommissie kenbaar te maken aan hun afnemers. Zij kunnen dit doen door op hun site of in hun brochures aan te geven dat ze zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

Behandeling van een geschil

  • Het geschil, dus niet de klacht zelf maar de schriftelijke vastlegging van een niet opgeloste situatie, moet zijn ontstaan ná 1 april 2007. Geschillen die daarvóór zijn ontstaan kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan de branchevereniging NRTO conform de Gedragscode.
  • Voor meer informatie over de kosten, die zijn verbonden aan het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie verwijzen wij u graag naar de website van de Geschillencommissie.
  • Wilt u een beroep doen op de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen dan kunt u contact opnemen met:

Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

www.degeschillencommissie.nl
070-310 53 10
Contactpersoon: mevrouw mr. U. Mert