Heeft u een tip of opmerking?

Laat het ons weten. Hieronder lees je hoe.

 • á
 • Er staat geen klantrecht open tegen een besluit van algemene strekking

Werkwijze

 • De opmerking, tip of klacht dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend via info@deverkeersacademie.nl
 • Ontvangst en registratie

De afwijking en/of klacht wordt vastgelegd op een afwijkingen/klachtenformulier (Dľ2) door degene die de tekortkoming constateert of de klacht ontvangt.

 • Het formulier moet worden afgegeven bij de directie. De directie nummert de afwijking/klacht en noteert deze in het afwijkingen/klachtenregister (Dľ3). afwijking/klacht met degene die bij de klacht betrokken is om vast te stellen of de afwijking/klacht gegrond is.
 • De directie bevestigt de ontvangst van de klachtaan de klager binnen 14 dagen.
 • De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 • Binnen ten hoogste 2 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht tot te lichten. Voor deze toelichting wordteen verslag opgesteld en aan klager verzonden.

Uitspraak

 • Binnen 2 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling klacht.
 • Afwijking/klacht ongegrond

Wanneer de afwijking/klacht ongegrond is naar de mening van de directie, wordt dit besproken met of schriftelijk medegedeeld aan degene die de afwijking/klacht heeft ingediend. Op het afwijkingen/klachtenformulier wordt de klacht afgesloten en ondertekend door de directie. Het klachtenformulier wordt daarna opgeborgen in de daarvoor bestemde archiefmap.

 • Afwijking/klacht gegrond

Indien de klacht gegrond is neemt de directie maatregelen om de afwijking/klacht op te lossen of om degene, die de klacht ingediend heeft, tevreden te stellen.

Indien de afwijking van dien aard is dat er niet meer aan de voorwaarden kan worden voldaan dan dient de directie als corrigerende maatregel een besluit te nemen of de cursussen wel of niet door zullen gaan.

De bevindingen en corrigerende maatregel worden op het klachtenformulier ingevuld.

 • Indien niet eens met uitspraak
  Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Borderwijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070-3105310, www.degeschillencommissie.nl
 • Nadat geconstateerd is, dat de klacht is afgehandeld, wordt het afwijkingen/klachtenformulier verder ingevuld, afgesloten, ondertekend en opgeborgen.

De afhandeling wordt ondertekend op het klachtenregister. De directie stelt vast of preventieve maatregelen genomen moeten worden.