Een CAO in de rijschoolbranche? Ja graag!

Voor rijinstructeurs bestaat nog geen CAO. In de rijschoolbranche zijn de meningen over de noodzakelijkheid van een CAO verdeeld. Veel rijinstructeurs hebben hun eigen rijschool. Voor de werknemer in loondienst biedt de CAO veel voordelen. En het helpt de rijschoolondernemer om makkelijker aan nieuwe rijinstructeurs te komen.

makkelijker aan nieuwe rijinstructeurs te komen.

Wat is een CAO?
CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In de CAO worden afspraken gemaakt over loon, werktijden, toeslagen, betaling van overwerk, proeftijd, scholing, opzegtermijn en pensioen. Een CAO wordt afgesloten door een of meer werkgevers en een of meer werkgeversorganisaties (meestal vakbonden). Een CAO heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. Als er na deze periode geen nieuwe CAO tot stand komt, blijft de oude van kracht.

Voordelen CAO voor rijinstructeurs
In Nederland zijn er maar liefst 1.100 CAO’s. De rijschoolbranche is een van de weinige sectoren zonder CAO. In 2015 werd er een concept CAO opgesteld voor rijinstructeurs in loondienst, hier waren onder andere een minimum loon, vakantietoeslag en vrije dagen in opgenomen alsmede een vergoeding als een leerling niet op kwam dagen. Helaas is deze CAO niet verder gekomen dan een concept. De verschillen van mening in de branche waren te groot om spijkers met koppen te kunnen slaan. Het invoeren van een CAO vraagt om een grote verandering in de branche, waar een meerderheid niet in loondienst is.

Kwaliteit
Door de lage prijzen is de marge te klein voor goede arbeidsvoorwaarden. Rijschoolhouders kunnen hun instructeurs niet veel meer betalen. Doordat de arbeidsvoorwaarden niet verbeteren, beginnen veel rijinstructeurs voor zichzelf. Ze verdienen dan vaak het dubbele.

Om leegloop bij grotere rijscholen tegen te gaan zou een CAO de oplossing kunnen zijn. Het zou ongetwijfeld tot een verhoging van de lesprijzen leiden, maar zodoende zou er een nieuwe standaard ontstaan met betere arbeidsvoorwaarden voor rijinstructeurs. De noodzaak om voor jezelf te beginnen zou verminderen. Voor de verandering is de hele branche nodig, want alleen dan is een verandering mogelijk. Zo kan een nieuwe kwaliteitsvisie ontstaan met betere omstandigheden voor zowel rijschoolhouder, rijinstructeur als de leerling.